URZADZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO


BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BUTLI

Silniki spalinowe wózków jezdniowych podnośnikowych mogą być zasilane gazem z butli ciśnieniowych montowanych na wózkach, np. mieszaniną gazów propan-butan w stanie ciekłym (LPG - Liquefied Petroleum Gas). Gaz zgromadzony w butlach może stanowić zagrożenie dla otoczenia, a w szczególności dla osób zajmujących się jego użytkowaniem.
Z tych względów osoby dokonujące wymiany butli gazowych w wózkach muszą posiadać minimum wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych aby swoim działaniem nie wywołać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i otoczenia. Osoby dokonujące wymiany butli gazowych nie muszą być operatorami wózków. Szkolenie składa się z części teoretycznej i zajęć praktycznych, zakończone egzaminem, po którym kursant otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wymiany butli gazowych.
Każdy operator wózka zasilanego gazem musi posiadać zaświadczenie o kończeniu szkolenia z bezpiecznego użytkowania butli.
program szkolenia – bezpieczne użytkowanie butli / ramowy program – bezpieczne użytkowanie butli


WÓZKI UNOSZĄCE

Wózki te służą do przemieszczania ładunków - głównie wykorzystywane są w gospodarce magazynowej i sklepach różnego rodzaju. Są to wózki z napędem elektrycznym i podnoszeniem/opuszczaniem palety hydraulicznie. Cechą charakterystyczną tych wózków jest podnoszenie wideł do max. 30 cm od podłoża. Do obsługi nie jest wymagany egzamin przed komisją UDT.
program szkolenia - obsługa wózków jezdniowych unoszących / ramowy program - obsługa wózków jezdniowych unoszących


WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM SPECJALIZOWANYCH

Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia jest to wózek z widłami przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd. Przez napęd mechaniczny należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, po której wymagany jest egzamin przed komisją UDT.
Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi UTB właściwej kategorii.
program szkolenia - obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych / ramowy program - obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych


WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z OPERATOREM PODNOSZONYM WRAZ Z ŁADUNKIEM I ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM

Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia jest to wózek z przymocowaną platformą, widłami lub innymi urządzeniami do manipulowania ładunkami, przystosowany do podnoszenia ładunku spaletyzowanego lub nie, na wysokość umożliwiającą składowanie i pobieranie ładunku, a także układanie w gniazdach i podejmowanie z gniazd, Przez napęd mechaniczny należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, po której wymagany jest egzamin przed komisją UDT.
Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi UTB właściwej kategorii.
program szkolenia - obsługa wózków jezdniowych specjalizowanych / ramowy program - obsługa wózków jezdniowych specjalizowanych


PODESTY RUCHOME

Podesty ruchome to maszyny służące do podnoszenia ludzi w specjalnie skonstruowanym koszu umieszczonym na końcu wysięgnika lub elementu składanego w celu wykonania prac na wysokości. Podesty ruchome mogą występować w wersji przegubowej oraz nożycowej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, po której następuje wymagany egzamin przed komisją UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi podestów ruchomych katregorii IP;
- wolnobieżne,
- samojezdne montowane na pojeździe,
- przewoźne.
program szkolenia - obsługa podestów ruchomych przejezdnych / ramowy program - obsługa podestów ruchomych przejezdnych


Podesty załadowcze

Podesty załadowcze (burty samowyładowcze), montowane są na samochodach dostawczych, ciężarowych, naczepach oraz przyczepach. Stosuje się je w celu załadunku i rozładunku przewożonych towarów. Montowane są z tyłu zabudowy, w zależności od potrzeb,
w zastępstwie drzwi tylnych lub za nimi. Szkolenie składa się z części teoretycznej
i praktycznej zakończonej egzaminem. Kursant otrzymuje zaświadczenie uprawniające do obsługi podestów załadowczych.
program szkolenia- obsługa podestów ruchomych załadowczych / ramowy program - obsługa podestów ruchomych załadowczych


SUWNICE

Suwnice to dźwignice, które posiadają ustrój nośny poruszający się po dwóch torach
i służące do przewożenia ładunków w obszarze ograniczonym długością tych torów oraz odległością między nimi. Wzdłuż mostu suwnicy przejeżdża urządzenie podnoszące wciągnik lub wciągarka, wyposażone w linę lub łańcuch do podnoszenia ładunku, najczęściej na haku. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, po której wymagany jest egzamin przed komisją UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi suwnic, cięgników oraz żurawi stacjonarnych.
Uprawnienia mogą być wydane dla następujących urządzeń:
- kategorii IIS - Suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz wciągniki i wciągarki
wg. kategorii IIW oraz żurawie stacjonarne,
- kategorii IS - Suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki wg. kategorii IW
i suwnice wg. kategorii IIS.
Dla obu kategorii możliwe są ograniczenia ze względu na przeznaczenie urządzeń:
- hakowe ogólnego przeznaczenia,
- specjalne (z wyszczególnieniem przeznaczenia).
program szkolenia - obsługa suwnic / ramowy program - obsługa suwnic


ŻURAWIE

Żuraw oznacza dźwignicę z urządzeniem ładunkowym podwieszonym do wysięgnika lub wciągarki, wciągnika przemieszczającego się po wysięgniku. Najczęściej występujące żurawie możemy podzielić na kilka rodzajów:
a) samojezdny – żuraw z wysięgnikiem o stateczności zależnej od działania siły ciężkości, który może być wyposażony w maszt (osprzęt wieżowy), zdolny do jazdy z obciążeniem lub bez obciążenia, niekoniecznie po torach jezdnych, posiadający: • podwozie gąsienicowe – żuraw samojezdny wyposażony w gąsienice do jazdy; • podwozie kołowe – żuraw samojezdny wyposażony w koła do jazdy;
b) wieżowy – żuraw z wysięgnikiem usytuowanym w górnej części pionowej wieży;
c) stacjonarny (słupowy, przyścienny, warsztatowy);
d) żuraw przeładunkowy (przenośny) – żuraw o napędzie mechanicznym, złożony z kolumny obracającej się w podstawie, i układu wysięgnikowego, osadzonego na szczycie kolumny; żuraw przeładunkowy jest zazwyczaj instalowany na pojeździe (także na przyczepie), i przeznaczony do załadunku i wyładunku tego pojazdu.
e) przewoźny.
f) bramowy, półbramowy Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, po której wymagany jest egzamin przed komisją UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje uprawnienia do obsługi żurawi kategorii IŻ lub IIŻ. Dla kategorii możliwe jest ograniczenie ze względu na typ.
program szkolenia - obsługa żurawi / ramowy program - obsuga żurawi


DZWIGI TOWAROWE ZE STEROWANIE WEWNĘTRZNYM I SZPITALNE

Dźwigi są to urządzenia techniczne przeznaczone do pionowego przemieszczania ładunków lub osób w kabinach albo na pomostach wzdłuż pionowych prowadnic. Dźwig towarowy mały jest to stałe urządzenie podnoszące, obsługujące określone poziomy przystankowe z kabiną, której wnętrze jest niedostępne dla osób z powodu jego wymiarów i konstrukcji, poruszające się przynajmniej w części miedzy sztywnymi prowadnicami pionowymi lub odchylonymi od poziomu pod kątem większym niż 15°.
programy szkolenia - obsługa dźwigów / ramowy program - obsługa dźwigów


DŹWIGNIKI ZAMONTOWANE NA POJAZDACH ( BRAMOWCE, HAKOWCE)

Dźwigniki zabudowane na pojeździe to np.
a) urządzenia do załadunku, rozładunku oraz przewozu kontenerów,
b) urządzenia stosowane do transportu innych pojazdów posiadające funkcję podnoszenia całego pojazdu;
programy szkolenia - obsługa dźwigników / ramowy program - obsługa dźwigników


HAKOWY

Szkolenie przeznaczone jest pracowników, którzy obejmują stanowiska w transporcie. W myśl przepisów osoby te powinny zostać przeszkolone pod kątem teoretycznym i praktycznym, a szkolenie to powinno zakończyć się egzaminem sprawdzającym stopień przyswojenia materiału szkolenia i potwierdzone odnośnym zaświadczeniem ukończenia kursu. Poza nieliczną grupą urządzeń prostych w obsłudze większość dźwignic charakteryzuje się złożoną budową i wieloczynnościowym działaniem, a ich eksploatacja oraz współpraca z hakowym, wymaga odpowiednich kwalifikacji. Sprostanie powyższym zadaniom wymaga zaangażowania wykwalifikowanej obsługi, która potrafi nie tylko sprawnie i bezpiecznie użytkować powierzone jej pieczy pod względem technicznym urządzenia, lecz również zdolna zapewnić pełną ich sprawność techniczną, niezawodność działania i pełne bezpieczeństwo.
Dlaczego istotne, aby dobierając hakowych zwracać uwagę na ich predyspozycje psychofizyczne, a także umożliwić im podnoszenie kwalifikacji. Szkolenie ma na celu zapoznanie hakowych z ich obowiązkami, a zwłaszcza:
a)z bezpieczną pracą w zakresie transportu materiałów i innych przedmiotów,
b)znajomością sposobów i metod współpracy z operatorem oraz umiejętnością posługiwania się umownymi znakami.
programy szkolenia - hakowy / ramowy program - hakowy