Witam na stronie firmy WAMIX

Firma Wamix powstała w roku 2001. Początkowo zajmowała się obsługą w zakresie BHP.
Przez lata firma rozwijała się, rozszerzając zakres swojej działalności,
zdobywając wiedzę i umiejętności na uznanych i renomowanych uczelniach,
jak również biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach.
Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
oraz jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Oddział Warszawa Centrum.

Aktualnie oferujemy:
- kompleksową obsługę firm w zakresie BHP i ochrony PPOŻ,
- szkolenia z udzielania I Pomocy ,
- szkolenia zawodowe w obsłudze urządzeń transportu bliskiego:
wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych,
bezpiecznego użytkowania butli ,
podestów ruchomych załadowczych (burt samowyładowczych),
żurawi i suwnic,
dźwigów towarowych i szpitalnych,
dźwigników zamontowanych na pojazdach ( bramowce, hakowce),
hakowych,
szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu przed komisją UDT w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Nasza Oferta :

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ( BHP)

Główne zadania to:
obsługa firm w zakresie BHP,
prowadzenie dokumentacji związanej z BHP,
opracowywania szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu BHP,
przeprowadzanie postępowań powypadkowych,
opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
bieżące doradztwo i sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów BHP,
wsparcie BHP w ramach nowych inwestycji,
współpraca z upoważnionymi jednostkami w zakresie badań i pomiarów środowiskowych,
reprezentowanie pracodawców przed instytucjami takimi jak PIP, PIS, UDT i innymi,
prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu BHP,
sporządzanie raportów na potrzeby firmy.


Ochrona PPOŻ

Ochrona PPOŻ polega na wykonywaniu zadań zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności:
szkolenia dla pracowników w zakresie PPOŻ,
nadzór, koordynacja oraz zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie PPOŻ,
nadzorowanie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych pod kątem obowiązujących przepisów prawnych,
współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze PPOŻ,
stały rozwój standardów w podległym obszarze w odniesieniu do zakładu pracy,
sporządzanie instrukcji ewakuacyjnych,
ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na terenie podległych firm,
opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

Pierwsza pomoc ( IPP)

Szkolenie pierwszej pomocy zostawia w świadomości każdego człowieka nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także ogromną empatię i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Każdy z nas powinien posiadać podstawy specjalistycznej wiedzy, która – wbrew pozorom – nie jest taka straszna jak ją diabeł maluje. Wystarczy poznać kilka prostych zachowań, które mogą w sytuacji zagrożenia życia uratować czyjeś istnienie. Pierwsza pomoc prezentowana na naszych szkoleniach obejmuje podstawowe czynności, które stają się przydatne w najczęściej spotykanych sytuacjach. W ramach szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oferujemy między innymi:
- szkolenie z pierwszej pomocy w ramach szkoleń z zakresu BHP
i ochrony PPOŻ,
- szkolenia z pierwszej pomocy składające się;
z części teoretycznej :
uwzględniające w szczególności sposoby udzielania pomocy w przypadkach krwotoków, złamań, utraty przytomności.
z części praktycznej :
przy użyciu fantomów firmy PRESTAN (manekin osoby dorosłej i dziecka), przeprowadzenie akcji ratowniczej przedmedycznej i wykonanie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej), przy wykorzystaniu defibrylatora szkoleniowego AED Trainer XFT-120C+.
Zobacz więcej

URZADZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora właściwej kategorii.
Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej, w oparciu o programy szkoleń uzgodnionych z UDT, po których kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Uprawnienia do obsługi UTB kursant otrzymuje po zdaniu egzaminu przed komisją UDT.
Zaświadczenia wydajemy w języku:
polskim ,
angielskim ,
niemieckim .
Organizujemy egzaminy przed komisją UDT na kategorie:
wózki jezdniowe podnośnikowe,
IP – podesty ruchome przejezdne,
IS,IIS – suwnice,
IW, IIW – wciągniki,
IŻ, IIŻ– żurawie przenośne i przewoźne.
ID – dźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne.
Przeprowadzamy również szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych: platformowych, ciągnikowych, pchających, unoszących oraz bezpiecznego użytkowania butli dla których nie jest wymagany egzamin przed komisją UDT.