Witam na stronie firmy WAMIX

Firma Wamix powstała w roku 2001. Początkowo zajmowała się obsługą w zakresie BHP.
Przez lata firma rozwijała się, rozszerzając zakres swojej działalności,
zdobywając wiedzę i umiejętności na uznanych i renomowanych uczelniach,
jak również biorąc udział w wielu specjalistycznych szkoleniach.
Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
oraz jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Oddział Warszawa Centrum.

Aktualnie oferujemy:
- kompleksową obsługę firm w zakresie BHP i ochrony PPOŻ,
- szkolenia z udzielania I Pomocy Przedmedycznej,
- szkolenia zawodowe w obsłudze urządzeń transportu bliskiego:
wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowanych,
bezpiecznej wymianie butli gazowych,
podestów ruchomych załadowczych (burt samowyładowczych),
żurawi i suwnic,
szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu
przed komisją UDT w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Nasza Oferta :

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ( BHP)

Główne zadania to:
obsługa firm w zakresie BHP,
prowadzenie dokumentacji związanej z BHP,
opracowywania szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu BHP,
przeprowadzanie postępowań powypadkowych,
opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
bieżące doradztwo i sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów BHP,
wsparcie BHP w ramach nowych inwestycji,
współpraca z upoważnionymi jednostkami w zakresie badań i pomiarów środowiskowych,
reprezentowanie pracodawców przed instytucjami takimi jak PIP, PIS, UDT i innymi,
prowadzenie audytów wewnętrznych z zakresu BHP,
sporządzanie raportów na potrzeby firmy.


Ochrona PPOŻ

Ochrona PPOŻ polega na wykonywaniu zadań zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności:
szkolenia dla pracowników w zakresie PPOŻ,
nadzór, koordynacja oraz zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie PPOŻ,
nadzorowanie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych pod kątem obowiązujących przepisów prawnych,
współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze PPOŻ,
stały rozwój standardów w podległym obszarze w odniesieniu do zakładu pracy,
sporządzanie instrukcji ewakuacyjnych,
ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia na terenie podległych firm,
opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,

Pierwsza pomoc ( IPP)

Szkolenie pierwszej pomocy zostawia w świadomości każdego człowieka nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale także ogromną empatię i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Każdy z nas powinien posiadać podstawy specjalistycznej wiedzy, która – wbrew pozorom – nie jest taka straszna jak ją diabeł maluje. Wystarczy poznać kilka prostych zachowań, które mogą w sytuacji zagrożenia życia uratować czyjeś istnienie. Pierwsza pomoc prezentowana na naszych szkoleniach obejmuje podstawowe czynności, które stają się przydatne w najczęściej spotykanych sytuacjach. W ramach szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oferujemy między innymi:
- szkolenie z pierwszej pomocy w ramach szkoleń z zakresu BHP
i ochrony PPOŻ,
- szkolenia z pierwszej pomocy składające się;
z części teoretycznej
uwzględniające w szczególności sposoby udzielania pomocy w przypadkach krwotoków, złamań, utraty przytomności.
z części praktycznej ,
przy użyciu fantomów firmy PRESTAN (manekin osoby dorosłej
i dziecka), przeprowadzenie akcji ratowniczej przedmedycznej
i wykonanie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej), przy wykorzystaniu defibrylatora szkoleniowego AED Trainer XFT-120C+.
Zobacz więcej

URZADZENIA TRANSPORTU BLISKIEGO

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 lat. Warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora właściwej kategorii.
Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień operatora. Uprawnienia
Wydajemy uprawnienia w oparciu o programy szkoleń uzgodnionych z UDT.
Zaświadczenia wydajemy w języku:
polskim ,
angielskim ,
niemieckim .
Organizujemy egzaminy przed komisją UDT: na kategorie:
IIIWJO, IIW JO, IWJO – wózki jezdniowe podnośnikowe,
IP – podesty ruchome przejezdne,
IS,IIS – suwnice,
IW, IIW – wciągniki,
IIŻ – żurawie przenośne i przewoźne.